Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ bộ máy tổ chức: 

Hội đồng quản trị:

 

HĐQT Công ty gồm 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm, do Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm, bao gồm: Chủ tịch HĐQT và các ủy viên HĐQT. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý và chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị.Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

 

Ban Giám đốc:

 

Ban Giám đốc của Công ty gồm có Giám đốc và  Phó Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Phó Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc ủy quyền. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

 

Phòng ban của công ty: 

  • Phòng kỹ thuật: Bao gồm các KTS, Kĩ sư,…
  • Phòng kinh doanh & Marketing: Các nhân viên MKT và Sale, SEO…
  • Phòng quản lý dự án: Phụ trách dự án thi công.
  • Phòng thi công: Các nhóm thi công
  • Phòng hành chính: Kế toán và nhân viên hành chính.

Cơ cấu tổ chức của AHome

Sơ đồ bộ máy tổ chức:  Hội đồng quản trị:   HĐQT Công ty gồm 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm, do Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm, bao gồm: Chủ tịch HĐQT và các ủy viên HĐQT. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản …